Partnerinterview

“De SDG’s helpen ons het verschil te maken”

DEME is allang geen klassieke baggeraar meer. Het bedrijf profileert zich als een solution provider voor wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende zeespiegel, de groeiende wereldbevolking, de toename van CO2-emissies, verontreinigde bodems en rivieren en grondstoffenschaarste. In hun ambitieuze duurzaamheidsvisie komen alle zeventien SDG’s aan bod. Duurzaamheidscoördinator Jiska Verhulst: “Duurzaamheid nastreven maakt ons veerkrachtiger, een eigenschap die je als bedrijf steeds meer nodig hebt.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine september 2020
Fran Herpelinck | 30 september 2020
Deme 86 006 015 14492
© DEME

Een jaar nadat de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals aan de wereld hadden voorgesteld, ondertekende DEME het Belgian SDG Charter for International Development. Jiska Verhulst: “Als internationale speler is het voor ons belangrijk dat we in onze bedrijfsmissie een taal spreken die over de hele wereld wordt begrepen. De 17 SDG’s en hun 169 subdoelstellingen vormen een kader dat wereldwijd wordt gedragen. Samen benaderen ze alle grote mondiale uitdagingen, en dat is meteen de reden waarom we alle SDG’s hebben meegenomen in onze duurzaamheidsvisie.”

Negatieve en positieve impact onder de loep

DEME is op verschillende fronten actief. De afdeling dredging focust op baggerwerken en land(her)winning; environmental bevat projecten zoals bodemsaneringen, brownfieldontwikkeling en het zuiveren van proceswater; offshore bouwt installaties voor hernieuwbare energie; en met infra bouwt DEME future-proof infrastructuur zoals afgezonken tunnels. “Om een allesomvattende duurzaamheidsstrategie te kunnen opbouwen, hebben we eerst onderzocht wat voor ons bedrijf de meest materiële duurzaamheidsthema’s zijn. Zo kwamen we tot acht thema’s met bijbehorende doelstellingen”, legt Verhulst uit.

Enerzijds is DEME voortdurend op zoek naar manieren om haar projecten dag na dag zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Anderzijds verkent het bedrijf nieuwe businessoplossingen die bijdragen aan de SDG’s. Met concrete innovatieprojecten rond het thema ‘Klimaat & Energie’ onderzoekt DEME bijvoorbeeld het potentieel van groene waterstof, drijvende zonnepanelen en getijdenenergie. “We zoeken voortdurend naar manieren om bij te dragen aan de energietransitie, de circulaire economie en meer veerkracht in het algemeen.”

Klimaatneutraal in 2050

Hoewel de acht materiële thema’s die DEME definieerde alle zeventien SDG’s bevatten, zijn nog niet alle doelstellingen even concreet gemaakt. “We zien onze SDG-strategie als een journey waarbij we streven naar kwantitatieve, meetbare targets en indicatoren”, zegt Verhulst. “Sommige doelstellingen zijn nog vrij high-level en kwalitatief omschreven, anderen zijn al heel concreet. Zo willen we klimaatneutraal zijn in 2050. Ons innovatietraject Fleet of the Future (zie kader) draagt daar bijvoorbeeld aan bij.”

Ook het vastleggen van indicatoren vraagt tijd. Zes van de acht duurzaamheidsthema’s bevatten vandaag al indicatoren, die momenteel vervolledigd worden. “Het goed definiëren van de juiste indicatoren is een werk van lange adem. We baseren ons daarbij onder andere op de GRI-standaarden (richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving, opgesteld door het Global Reporting Initiative, red.).”

Kritisch kijken naar eigen impact

Naast het duurzaamheidskader ontwikkelde DEME ook een SDG Assessment Tool om haar projectportfolio op een kritische manier langs de SDG-lat te leggen. Dat deed het bedrijf in samenwerking met een externe duurzaamheidsexpert. “De tool berekent op een semi-kwantitatieve manier de impact van een project op elke afzonderlijke SDG”, legt Verhulst uit.

“In 2018 en 2019 hebben we zo 40 procent van ons totale projectportfolio beoordeeld. Daaruit bleek dat 80 procent van de geëvalueerde projecten een positieve impact hebben op lokale economische groei en op innovatie en toekomstbestendige infrastructuur. In ongeveer de helft van de projecten droegen we ook bij aan klimaatactie. Uiteindelijk willen we over ons hele projectportfolio een grotere positieve impact hebben op alle SDG’s.”

Deme Dag 1 112 Jiska Verhulst

We verwachten dat innovatiefondsen in de toekomst, veel meer dan vandaag het geval is, duurzaamheidscriteria zullen opleggen

Jiska Verhulst
© DEME

Marien ecosysteem

De SDG Assessment Tool ontbloot ook de minder fraaie effecten, zoals de negatieve invloed van activiteiten op zee op bijvoorbeeld het mariene ecosysteem. Verhulst: “Trillingen, lichtpollutie en geluid in het water zijn helaas inherent verbonden aan onze baggerprojecten en offshore windprojecten. We proberen dat effect op een zo ambitieus mogelijke manier te beperken met management- en monitoringsystemen, door technologische innovatie en door onze medewerkers bewust te maken van het belang van de bewaring en bescherming van ecosystemen. Zo dragen we bij aan ons materiële duurzaamheidsthema ‘Natuurlijk kapitaal’.”

Een voorbeeld van een innovatief monitoringsysteem is EcoPlume, dat het volume en de richting van gesuspendeerde materialen bij onderwaterwerken meet. Door die zaken intensief te meten en goed op te volgen, kunnen op de juiste momenten de juiste maatregelen genomen worden om het beschadigen van gevoelige receptoren, zoals koraalriffen, te voorkomen. Onderwatergeluid beperkt DEME dan weer zoveel mogelijk door het gebruik van dubbelwandige buizen of bubblescreens rond de bouwwerf van windturbines.

“Ook voor toekomstige projecten onderzoeken we uitvoerig wat de impact zal zijn. Zo exploreren we momenteel het potentieel van het winnen van mineralen op de zeebodem tussen de Clarion- en Clipperton-breuklijn in de Stille Oceaan, in de buurt van Hawaï en Mexico. Met onderwatertuigen verkennen we de zeebodem en beschrijven we welke en hoeveel mineralen er gewonnen kunnen worden. Binnen dat project proberen we vanaf het begin de mogelijke impact extensief in kaart te brengen (impact op de biodiversiteit onder water kan bijvoorbeeld ontstaan door sedimentwolken die het water troebeler maken tijdens en na het delven, red.). Dat proces wordt breed opgevolgd, onder andere door onafhankelijke wetenschappers.”

Strandschoonmaak

Om medewerkers bewust te maken van de mogelijke negatieve effecten van infrastructuurprojecten, en om hen te activeren om oplossingsgericht mee te zoeken naar verbeteringen, richtte DEME de green initiatives op. “Elk project dat langer dan drie maanden duurt, is verplicht zo’n initiatief te nemen”, legt Verhulst uit. “De projectmanagers beslissen samen met hun medewerkers en andere stakeholders waar ze op willen focussen: emissies, afval … Concreet kan het gaan om een technische aanpassing die de impact van het project verkleint: de installatie van zonnepanelen of het gebruik van gerecycleerde materialen. Maar het is ook al gebeurd dat onze medewerkers een lokale strandschoonmaakactie organiseerden om plastic op te ruimen.” De green initiatives leverden DEME in juli een plekje op de shortlist van de European Business Awards for the Environment op.

Daarnaast organiseert het bedrijf interne innovatiecampagnes zoals DEME Innovation Diver en DEMEx, waarbij medewerkers zoeken naar oplossingen voor concrete knel- of verbeterpunten, onder andere op het vlak van duurzaamheid. Tijdens DEME Innovation Diver duiken de deelnemers in concrete projecten en ontwikkelen ze initiatieven en innovaties om die te verbeteren en te verduurzamen. Tijdens DEMEx denken de deelnemers out of the box om innovatieve projecten en oplossingen voor de toekomst uit te werken.

Niet naïef

DEME streeft naar een zo groot mogelijke positieve impact. Verhulst: “We voelen de laatste jaren dat de aandacht van financiële instellingen, kredietverzekeraars en onze aandeelhouders zich verder uitbreidt naar niet-financiële informatie en ESG-rapportage (kort voor verslaggeving over environmental, social & governance, de drie centrale factoren bij het meten van duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een bedrijf, red.). We verwachten bovendien dat innovatiefondsen in de toekomst, veel meer dan vandaag het geval is, duurzaamheidscriteria zullen opleggen. De coronacrisis zou dat proces kunnen versnellen.” Tegelijkertijd is het bedrijf realistisch. “Omdat we werken voor klanten in verschillende landen, moeten we telkens zoeken naar een evenwicht tussen de leiding nemen in het streven naar duurzaamheid en rekening houden met het level playing field. Niet al onze klanten en leveranciers schakelen immers even snel als het over duurzaamheid gaat. Bovendien is de regelgeving in alle landen anders. Door niet op een naïeve, maar op een realistische en doordachte manier aan de slag te gaan met duurzaamheid, kunnen we echt een verschil maken.”

Vier innovaties in functie van de SDG’s

1. Fleet of the future: de meest efficiënte en flexibele vloot in de sector

Met dit investeringsprogramma zet DEME onder meer in op de reductie van broeikasgassen. Tijdens een traject over meerdere jaren wordt gezocht naar oplossingen om de bedrijfsvloot energie-efficiënter te maken. Voor nieuwe schepen kiest DEME voor dual-fuel engines. Met die technologie kunnen schepen zowel op mariene dieselolie als op lng varen. Bovendien zijn de motoren technisch klaar voor meer koolstofneutrale brandstoffen, zoals groene methanol.

2. Groene waterstof in Oostende

Als pionier in offshore windparken is DEME zich bewust van de uitdagingen die de opslag van hernieuwbare energie met zich meebrengt. Om de energie die op zee wordt opgewekt op te slaan, gelooft de groep sterk in groene waterstof. Zo kondigden DEME, Haven Oostende en investeringsmaatschappij PMV begin dit jaar een exclusieve samenwerking aan rond het opzetten van een groene-waterstoffabriek in Oostende. HYPORT® moet tegen 2025 operationeel zijn.

3. Plastic vangen op Schelde

Om de plasticsoep in onze zeeën en binnenwateren aan te pakken, deed De Vlaamse Waterweg nv een oproep aan bedrijven om vuilvangers te testen in het Scheldebekken. Aan de brug in Temse test DEC, de milieutak van DEME, momenteel een systeem bestaande uit twee onderdelen: een drijvende, trechtervormige barrière die drijvend vuil naar een verzamelplatform leidt, en een autonoom elektrisch vaartuig – de Marine Litter Hunter – die grotere stukken afval naar de val brengt. Als de tests positief zijn, wil DEME het systeem wereldwijd inzetten om plasticvervuiling in de oceanen aan te pakken in combinatie met baggeractiviteiten nabij havens en rivieren.

4. Riffen beschermen Belgische kust

Binnen de Blauwe Cluster, het samenwerkingsverband dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee, werkte DEME de afgelopen jaren aan een nature-based solution voor de stijgende zeespiegel. Samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, Jan De Nul, Sioen Industries en onderzoekscentrum eCOAST bekeek DEME welke rol biogene riffen (met zeegras, schelpdieren en kokerwormen) kunnen spelen om de energie van golven te breken en zo de Belgische kust te beschermen. Het project krijgt een vervolg in Coastbusters 2.0, waarin de partners de mogelijkheden van mosselriffen onderzoeken.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!